ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol. s r. o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
tel.: +421 33 5567190
fax.: +421 33 5567192
mobil: 0903 720 365
e-mail: riaditel@zosbezpecnost.sk
O nás Ochrana objektov Odborná príprava
Cenník Licencie Kontakt

JUDr. Milan Puškáš, výkonný riaditeľ a konateľ
Spoločnosti

Naša spoločnosť

Súkromná bezpečnostná služba ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.5.2000 podľa slovenského práva.

Dňom jej registrácie na Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave , 9. júna 2000,  začala spoločnosť prevádzkovať súkromné bezpečnostné služby podľa zákona  o súkromných bezpečnostných službách č. 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s novým zákonom o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z. v platnom znení spoločnosť prevádzkuje všetky druhy bezpečnostných služieb.

Súkromná bezpečnostná služba ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. má oprávnenie prevádzkovať komplexné bezpečnostné služby . Strážne služby sú prevádzkované na základe  licencie  č. PS 000867, detektívne služby sú prevádzkované na základe licencie č.  PD 000096, odborná príprava a poradenstvo sú prevádzkované na základe licencie č. POP 000052.

Najtypickejšími formami výkonu bezpečnostných služieb  služby pre našich klientov sú fyzická ochrana majetku a osôb , ochrana a preprava finančných hotovostí, ochrana objektov cestou pultu centralizovanej ochrany, odborná príprava osôb na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“ pre výkon fyzickej ochrany a pátrania, preukazu odbornej spôsobilosti typu „P“ pre prevádzkovateľov (na základe akreditácie udelenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) a  ďalšie služby.

S cieľom komplexného poskytovania bezpečnostných služieb pre našich klientov  naša spoločnosť  založila spoločnosť ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o., ,ktorá okrem iných činností zabezpečuje na základe licencie č. PT 002102  prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb – predaj, projektovanie, montáž, údržbu ,revíziu a opravu zabezpečovacích a poplachových systémov  a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (napr. kamerové systémy, elektrické poplachové systémy napojené na pult centralizovanej ochrany a pod.).

Všetky naše činnosti v oblasti bezpečnostných služieb sú zmluvne kryté poistnými zmluvami o náhrade škody z titulu všeobecnej zodpovednosti za škody. V riadiacich a výkonných funkciách spoločnosti pracujú zamestnanci s bohatými skúsenosťami z bezpečnostnej práce v ozbrojených bezpečnostných zboroch Slovenskej republiky, ktoré sú v plnej miere aplikované v práci spoločnosti.

Pri zabezpečovaní úloh v prospech našich klientov vychádzame dôsledne z princípov zákonnosti, odbornosti a spoľahlivosti /ZOS /. Prioritou je naša spolupráca a súčinnosť s Policajným zborom Slovenskej republiky a ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na riešení kriminality, protispoločenských konaní a plnení úloh v oblasti ochrany majetku a osôb. Naša filozofia práce a obchodná stratégia vychádzajú z predpokladu, že služby našej súkromnej bezpečnostnej agentúry pri ochrane vlastných záujmov si môže dovoliť každý občan, každá právnická a fyzická osoba (podnikateľ).

 

V našej spoločnosti je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality pred oblasť bezpečnostných služieb podľa normy STN EN ISO 9001: 2016.

Sme tu teda pre našich súčasných i budúcich klientov, viac i menej solventných.

Naše služby si môže dovoliť každý. Operátor pultu centralizovanej ochrany  nepretržite monitoruje stav elektrických zabezpečovacích  systémov na chránených objektoch. Po prijatí poplachu alebo inej správy z chráneného objektu okamžite vysiela k akcii zásahové skupiny.

Copyright 2020. ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o. Powered by Webcredit s.r.o.